<< وظايف دبيرخانه شوراي عالي صنایع دریایی کشور >>
 
 • ایجاد ساز و کار لازم به منظور تصمیم سازی صحیح در شورای عالی صنایع دریایی کشور.
 • انجام مطالعات، برنامه‏ ریزی و هماهنگی به منظور تهیه اسناد راهبردی صنایع و امور دریایی به صورت دوره ‏ای.
 • انجام بررسی ‏های لازم به منظور بازنگری قوانین و مقررات در حوزه صنایع و امور دریایی کشور.
 • بررسی راهکارهای جذب سرمایه‏ های داخلی و خارجی در حوزه دریایی کشور.
 •  بررسی فرصت ‏های سرمایه‏ گذاری در داخل و خارج از کشور در حوزه دریایی کشور.
 •  دريافت  درخواست‏ها و پيشنهادات دستگاه هاي مختلف و تهية دستور كار و تنظيم روند بررسي و تصويب موضوعات در شوراي عالي درچارچوب وظايف شوراي عالي.
 •  تشكيل كميسيون راهبري، كارگروه‏ هاي تخصصي، گروه‏هاي ويژه و تدوين دستورالعمل‏هاي اجرايي و شرح وظايف و تركيب اعضاي كميسيون راهبري و كارگروه‏هاي تخصصي شوراي عالي و برگزاري جلسات آن.
 •  اطلاع رسانی مصوبات شوراي عالي و پايش مستمر اجراي قوانين و مقررات مرتبط.
 •  انجام مكاتبات و هماهنگي اجرايي بين وزارتخانه‏ ها و دستگاه‏هاي اجرايي در قلمرو صنايع و امور دريايي کشور
 •  تهيه برنامه ‏هاي كميسيون راهبري و كارگروه هاي تخصصي و ارائه به دبير شوراي عالي.
 •   ايجاد ارتباطات بين وزارتخانه‏ اي اعضاي شوراي عالي و كميسيون راهبري و كارگروه‏ هاي تخصصي با ساير سازمان هاي غير دولتي و بنگاه هاي اقتصادي كشور.
 •  جمع‏ بندي و تحليل اطلاعات راهبردي صنایع و امور دریایی به منظور بهره‏ برداري در شوراي عالي و كميسيون راهبري و كارگروه‏ هاي تخصصي.
 •  تهية پيش‏ نويس سياست هاي كلان بين بخشي حوزه دریایی کشور و اقدامات اجرايي و پيشنهاد تقسيم مسئوليت بخش‏هاي مربوطه.
 •  پايش برنامه‏ ها و پروژه‏ هاي اجرايي، شناسايي مشكلات و موانع و نقاط ضعف و ارائة پيشنهادات لازم به شوراي عالي و كميسيون راهبري و كارگروه‏ هاي تخصصي.
 •  ايجاد هماهنگي و ارتباط با هيئت مديره، به منظور نظارت بر اقدامات صندوق توسعة صنايع دريايي.
 • نظارت و کنترل بر اجرای برنامه راهبردی 10 ساله صنایع دریایی و ارائه گزارش به مقام عالی وزارت در صورت انحراف.
 •  اجراي وظايف محوله از طرف شوراي عالي و كميسيون راهبري.