چشم انداز شورای عالی صنایع دریایی کشور:
  • حضور مقتدرانه ، ارزش آفرین و ایمن در عرصه دریا و اداره دانش بنیان و مدبرانه فعالیتهای دریایی به نحوی که موضوعات زیر محقق شود
  • تحقق سهم صنایع و امور دریایی  از تولید ناخالص ملی در افق 1404
  • دستیابی به حداکثر سطح بهره گیری از منابع و امکانات داخلی در توسعه صنایع و امور دریایی کشور
  • دستیابی به مزیت های رقابتی پایدار در صنعت کشتی سازی ، تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز کشتی ، ساخت و سازهای ساحلی و فرا ساحلی و تعمیرات کشتی
  •  بهره مندی از زنجیره ارزش حمل و نقل دریایی مزیت گرا ، هوشمند، ارزش آفرین ،چابک و مرتبط با شبکه حمل و نقل ملی و جهانی
  • بهره برداری مسئولانه ، پایدار و اولویت مدار از منابع و ذخایر دریایی
  • برخورداری از زیر ساخت های نرم و سخت در بخش گردشگری دریایی
  • برخورداری از زیر ساخت های نرم و سخت در بخش شیلات ، آبزیان ، داروهای دریایی و انرژی حاصل از دریا
  •  امنیت بخشی در سطح منطقه و توانمند در انجام دفاع بازدارنده
  •  بهره مندی از زنجیره تامین یکپارچه و پویا در تجهیزات و قطعات صنایع و امور دریایی


ماموریت شورای عالی صنایع دریایی کشور:

• توسعه اشتغال در استانهای ساحلی
• توسعه ناوگان دریایی کشور
• توسعه ظرفیتهای موجود در صنایع و امور دریایی کشور
• توسعه توان صادراتی از طریق توسعه بنادر و ناوگان دریایی
• توسعه توان رقابت درصنعت حمل و نقل دریایی در منطقه
• افزایش درآمدهای دولت در استانهای ساحلی از طریق جلوگیری از فعالیت اسکله‌های غیرمجاز و کاهش حجم کالاهای قاچاق
• توسعه سرمایه گذاری‌ها در صنایع و امور دریایی
• تامین منابع مالی مورد نیاز صنایع ساخت کشتی ، قطعات ، تاسیسات و تجهیزات دریایی
• توسعه زیر ساخت های نرم و سخت در بخش گردشگری دریایی
• توسعه زیر ساخت های نرم و سخت در بخش شیلات ، پرورش آبزیان ، داروهای دریایی و انرژی حاصل از دریا
• توسعه دانش فنی در صنایع و امور دریایی
• استفاده حداکثری از امکانات کشور و تشویق سرمایه گذاری