چشم انداز شورای عالی صنایع دریایی کشور:
  • حضور مقتدرانه ، ارزش آفرین و ایمن در عرصه دریا و اداره دانش بنیان و مدبرانه فعالیتهای دریایی به نحوی که موضوعات زیر محقق شود
  • تحقق سهم صنایع و امور دریایی از تولید ناخالص ملی در افق 1404
  • دستیابی به حداکثر سطح بهره گیری از منابع و امکانات داخلی در توسعه صنایع و امور دریایی کشور
  • دستیابی به مزیت های رقابتی پایدار در صنعت کشتی سازی، تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز کشتی ، ساخت و سازهای ساحلی و فرا ساحلی و تعمیرات کشتی
  • بهره مندی از زنجیره حمل و نقل دریایی هوشمند، ارزش آفرین ،چابک و مرتبط با شبکه حمل و نقل ملی و جهانی
  • بهره برداری مسئولانه ، پایدار و اولویت مدار از منابع و ذخایر دریایی
  • برخورداری از زیر ساخت های کارآمد در بخش گردشگری دریایی
  • برخورداری از زیر ساخت های کارآمد در بخش شیلات، فرآورده های دریایی و انرژی حاصل از دریا
  • امنیت بخشی در سطح منطقه و توانمند در انجام دفاع بازدارنده
  • بهره مندی از زنجیره تامین یکپارچه و پویا در تجهیزات و قطعات صنایع و امور دریایی


ماموریت شورای عالی صنایع دریایی کشور:

• توسعه اشتغال در استانهای ساحلی
• توسعه ناوگان دریایی کشور
• توسعه ظرفیتهای ساخت کشتی ، قطعات ، تاسیسات و تجهیزات دریایی
• توسعه توان صادراتی از طریق توسعه بنادر و ناوگان دریایی
• توسعه توان رقابت درصنعت حمل و نقل دریایی در منطقه
• توسعه سرمایه گذاری‌ها در صنایع و امور دریایی
• توسعه زیر ساخت ها در بخش گردشگری دریایی
• توسعه زیر ساخت ها در بخش شیلات ، فرآورده های دریایی و انرژی حاصل از دریا
• توسعه مطالعات و پژوهشها در علوم دریایی
• استفاده حداکثری از توان و امکانات داخلی در حوزه دریایی