شکل گیری و ایجاد شوراي عالي صنایع دریایی کشور:
با عنایت به گستردگی حوزه دریا و تنوع فعالیتهای در حال انجام، دستگاهها و سازمانهای متعددی در بخشهای مختلف این حوزه در حال فعالیت بوده و بصورت مجزا اهداف و برنامه مربوط به خود را تعریف و اجرا می نمودند که این سیستم جزیره ای در موارد زیادی موجب مناقشه و اتلاف منابع گردیده و حوزه دریایی کشور را به یکی از بخشهای کمتر توسعه یافته کشور تبدیل نموده بود. طرح ایجاد تمرکز در سیاست گذاری و یکپارچه سازی راهبردها و برنامه ها و نیز هماهنگ سازی ارگانهای دریایی زمینه پیشنهاد قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی توسط خبرگان دریایی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به تاریخ 1387/2/15 گردید.
وفق ماده (9) این قانون، یک نهاد حاکمیتی به عنوان عالی ترین مرجع دریایی کشور با اختیارات کافی و به ریاست رئیس جمهور و عضویت 8 عضو از هیات وزیران، تحت عنوان "شورای عالی صنایع دریایی کشور" تشکیل گردید.

اعضای شورای عالی صنایع دریایی کشور:   
 • رییس جمهور  و در غیاب وی معاون اول رییس جمهور (رییس شورا)  
 • وزیر صنعت، معدن و تجارت  (دبیر شورا)   
 • وزیر راه و شهرسازی(عضو شورا)
 • وزیر نفت  (عضو شورا)
 • وزیر دفاع  (عضو شورا)
 • وزیر جهادکشاورزی (عضو شورا)
 • وزیر امور اقتصادی و دارایی (عضو شورا)
 • معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه  (عضو شورا)
 • معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست (عضو شورا)

بر اساس ماده (۲)  آئین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، وظایف شورای عالی صنایع دریایی کشور به شرح زیر می باشد:
 • سياستگذاري و ايجاد هماهنگي : سياستگذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره ‏گيري كامل از ظرفيت‏هاي كشور در بخش صنايع و امور دريايي، اتخاذ تصميمات راهبردي و نظارت بر اجراي مصوبات در جهت رفع مشكلات و موانع فعاليت‏ هاي امور دريايي و صنايع مربوط، متناسب با نقش و جايگاه اين صنعت در توسعة اقتصادي، اجتماعي، دفاعي و امنيتي كشور.
 • تقسيم كار و نظارت بر حسن انجام وظايف هر يك از دستگاه‏هاي اجرايي و نهادسازي در صورت لزوم: هماهنگي بين دستگاه‏هاي اجرايي به منظور حسن انجام وظايف مرتبط با صنايع و امور دريايي كشور در جهت سياست‏ ها، برنامه‏ ها و تصميمات متخذه.
 • ‌تهيه اسناد بالادست توسعه دريايي كشور : تصويب سند راهبردي و نقشه راه و برنامة عملياتي و نظام  نوآوري بخشي صنايع دريايي کشور و ارائة آن به مراجع ذيربط در صورت لزوم.
 •  بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل سرمايه‏ گذاري‏ ها: بررسي راهكارهاي جذب سرمايه‏ هاي داخلي و خارجي در صنايع و امور دريايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
 • ‌رفع تعارضات و خلاءهاي قانوني: بازنگري قوانين و مقررات مربوط به حوزه امور دريايي كشور و ارائة پيشنهاد به مراجع ذيربط.