شکل گیری و ایجاد شوراي عالي صنایع دریایی کشور:
نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت گیری کامل از ظرفیتهای کشور در این بخش ، شورای عالی صنایع دریایی کشور در سال ۱۳۸۷ براساس ماده (۲)، تبصره (۱) آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تشکیل شد.

اعضای شورای عالی صنایع دریایی کشور:   
 • رییس جمهور  و در غیاب وی معاون اول رییس جمهور (رییس شورا)  
 • وزیر صنعت، معدن و تجارت  (دبیر شورا)   
 • وزیر راه و شهرسازی(اعضاء)
 • وزیر نفت  (اعضاء)
 • وزیر دفاع  (اعضاء)
 • وزیر جهادکشاورزی (اعضاء)
 • وزیر امور اقتصادی و دارایی (اعضاء)
 • معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور  (اعضاء)
 • معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست (اعضاء)

بر اساس ماده (۲)  و ماده (۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی،وظایف شورای عالی صنایع دریایی کشور به شرح زیر است:
 
 • سياستگذاري و ايجاد هماهنگي :سياستگذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره ‏گيري كامل از ظرفيت‏هاي كشور در بخش صنايع و امور دريايي، اتخاذ تصميمات راهبردي و نظارت بر اجراي مصوبات در جهت رفع مشكلات و موانع فعاليت‏ هاي امور دريايي و صنايع مربوط، متناسب با نقش و جايگاه اين صنعت در توسعة اقتصادي، اجتماعي، دفاعي و امنيتي كشور.
 • تقسيم كار و حسن انجام وظايف هر يك از دستگاه‏هاي اجرايي و نهادسازي در صورت لزوم: هماهنگي بين دستگاه‏هاي اجرايي به منظور حسن انجام وظايف مرتبط با صنايع و امور دريايي كشور در جهت سياست‏ ها، برنامه‏ ها و تصميمات متخذه.
 • ‌تهيه اسناد بالادست توسعه دريايي كشور :تصويب سند راهبردي و نقشه راه و برنامة عملياتي و نظام  نوآوري بخشي صنايع دريايي کشور و ارائة آن به مراجع ذيربط در صورت لزوم.
 •  بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل سرمايه‏ گذاري‏ ها:بررسي راهكارهاي جذب سرمايه‏ هاي داخلي و خارجي در صنايع و امور دريايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
 • ‌رفع تعارضات و خلاءهاي قانوني:بازنگري قوانين و مقررات مربوط به حوزه امور دريايي كشور و ارائة پيشنهاد به مراجع ذيربط.