‌قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی
 قانون اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین المللی برقراری مقررات متحدالشکل حقوق ممتاز و رهن دریایی
 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی
قانون عضویت ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقررات بين المللي جلوگيري از تصادم در دريا
 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها
قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی
کنوانسیون حقوق دریاها 1982